Aktualności

Wspólny niemiecko-polski zespół policyjny w mieście Guben/Gubin

W piątek (17 stycznia) odbyła się uroczystość inaugurująca działalność wspólnego niemiecko-polskiego zespołu policyjnego w Guben/Gubin, w której uczestniczyli Premier Brandenburgii, przedstawiciele Policji z obu krajów, a także władz samorządowych. Spotkanie zwieńczyło uroczyste przekazanie kluczyków do radiowozu i odsłonięcie tablicy informacyjnej na budynku.

W piątek (17 stycznia) w Urzędzie Miasta w Guben odbyła się uroczystość inaugurująca podpisanie projektu, w której udział wzięli Premier kraju Brandenburgii Pan dr Dietmar Woidke, Minister Spraw Wewnętrznych i Komunalnych kraju Brandenburgii Pan Michael Stübgen, dowództwo Policji tego kraju związkowego, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. mł.insp. Bogdan Piotrowski, Oficer Łącznikowy Policji w Republice Federalnej Niemiec mł.insp. Wiesław Gom, Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Pan Artur Wójtowicz, komendanci z Krosna Odrzańskiego i Gubina, a także policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. oraz funkcjonariusze oddelegowani do wspólnego polsko-niemieckiego patrolu. W uroczystości uczestniczyli także władze euroregionu Sprewa – Nysa – Bóbr oraz samorządy Gubina, Guben i powiatu krośnieńskiego.

Uroczystość rozpoczęła się od odegrania przez orkiestrę policyjną z Brandenburgii hymnów państwowych Polski i Niemiec, następnie przyszedł czas na przywitanie i przemówienia zaproszonych gości. Jako pierwszy przemówił Premier kraju Brandenburgii Pan dr Dietmar Woidke, który w swoim wystąpieniu wyraził zadowolenie z powstania zespołu i życzył oddelegowanym policjantom sukcesów, wytrwałości i spokojnej służby. Następnie głos zabrał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. mł.insp. Bogdan Piotrowski, który przybliżył dotychczasową współpracę policjantów obu miast, nakreślił cele i spodziewane efekty współpracy w projekcie. Po wystąpieniach gości, odbyło się uroczyste wręczenie kluczyków do nowego radiowozu zakupionego w ramach projektu i pamiątkowe zdjęcia.  Następnie wszyscy udali się do siedziby wspólnego polsko-niemieckiego zespołu policyjnego w Guben/Gubin, gdzie odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy na budynku. Dokonali tego Premier kraju Brandenburgii oraz I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji. 

Policjanci sąsiadujących ze sobą miast Gubin/Guben od wielu lat współpracują ze sobą w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom. W ramach polsko-niemieckiej współpracy, między innymi pełnią wspólną służbę na terenie obu miast, uczestniczą w zabezpieczeniu imprez okolicznościowych, a także współdziałają w procesie wykrywczym. Pomimo transgranicznej polsko-niemieckiej umowy policyjnej, nie udało się jak dotąd, nawiązać trwałej codziennej współpracy policyjnej po obu stronach Nysy. To uległo zmianie, czego wynikiem jest podpisanie porozumienia partnerskiego pomiędzy Dyrekcją Policji Południe, a Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp „Wspólny niemiecko-polski zespół policyjny w Guben/Gubin”, składający się z oddelegowanych na czas trwania projektu po dwóch funkcjonariuszy z obu państw. Ze strony polskiej są to st.asp. Julita Cholewińska i sierż.szt. Mariusz Podhorecki. Celem projektu jest podniesienie współpracy instytucjonalnej policji niemieckiej i polskiej w obszarze przygranicznym, a w szczególności w Gubinie i Guben, zwiększenie skuteczności w zwalczaniu przestępczości oraz wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców. W tym celu wszyscy policjanci Zespołu będą pełnić służbę posługując się dwoma językami, posiadając wiedzę o sytuacji prawnej obu krajów oraz o różnicach w kulturze niemieckiej i polskiej. Ponadto policjanci powinni być w stanie udzielać informacji na temat szczegółów ewentualnych zdarzeń, ognisk przestępczości i planowanych działań oraz być ważnym punktem kontaktowym dla obywateli obu miast. Żeby jak najlepiej móc realizować wskazane cele policjanci stron będą uczestniczyć w intensywnych kursach językowych, międzykulturowych oraz prawniczych. 

podkom. Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim